کتاب آموزش زبان برنامه نویسی VHDL

 معرفی کتاب  » کتاب آموزش زبان برنامه نویسی VHDL

 دراین کتاب بازبان برنامه نویسی VHDLآشنامی شویدکه مخفف Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language می باشد. زبان VHDL ابتدا به منظور شبیه سازی و مدل سازی و درک بیشتر مدارهای منطقی بوده است که توسط محققان عمل SYNTHESIS یا سنتر به عن...