راه اندازی ‪ RC5‬از طریق‬ ‫میکرو ‪AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » راه اندازی ‪ RC5‬از طریق‬ ‫میکرو ‪AVR

‫گیرنده 605 ‪SFH‬‬ فرستنده و گیرنده های مادون قرمز که ما آنها را با نام تجاری 5‪ RC‬می شناسیم رواج بسیاری کرده اند . از آنها‬ ‫برای کنترل از راه دور، سنسورهای شمارنده و ربات ها و .... استفاده بسیار می شود .‬ ‫این فرستنده ها به صورت زیر می باشند :‬ ‫گیر...