برنامه راه اندازی ماژول فاصله سنج SRF05به زبان C

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » برنامه راه اندازی ماژول فاصله سنج SRF05به زبان C

اگر قصد طراحی مدارات  فاصله سنج را دارید بهترین گزینه استفاده از ماژول SRF05است که سرعت طراحی ودقت کارتان رابالا می برد.درادامه مطلب برنامه راه اندازی این ماژول به زبان Cبرایتان قرارداده شده...