پروژه کنترل هوشمند فن با تنظیم دما توسط کیبورد

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروژه کنترل هوشمند فن با تنظیم دما توسط کیبورد

دراین پروژه دمای موردنظرخودرابه وسیله کیبورد تنظیم میکنید تا فن به هنگام رسیدن به دمای مورد نظر روشن یاخاموش شود. برای دانلود فایلهای پروژه ادامه مطلب رابخوانید...