پروزه کنترل لوازم خانه با بلوتوث از طریق کامپیوتر

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروزه کنترل لوازم خانه با بلوتوث از طریق کامپیوتر

باساخت این پروزه می توانید لوازم خانگی خود را از طریق کامپیوترخانگی ولپ تاپ خود کنترل کنید.دراین پروژه از یک میکروکنترولر ATMEGS8است. قلب اصلی این مدار یک ماژول بلوتوث SPARKFUN است .البته شما از هرماژول بلوتوثی با حروجی سریال SPP می توانید استفاده کنید...