مدارتشخیص بلندی صوت بانمایشگرLED

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » مدارتشخیص بلندی صوت بانمایشگرLED

ازاین مداربرای تشخیص بلندی صوت سیستمهای صوتی می توانید استفاده کنید.این مدارمجهزبه یک نمایشگرLED است که باتوجه به بلندی صدای خروخی یک سیستم صوتی بصورت افقی روشن وخاموش می گردد.       برای دیدن شماتیک وتوضیحات مداردانلودبرنامه به زبان Cبه ادامه مطلب مرا...