راه اندازی ماژول EM18ودریافت اطلاعات توسط میکرو

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » راه اندازی ماژول EM18ودریافت اطلاعات توسط میکرو

دراین مقاله باچگونگی راه اندازی ماژول EM18آشناخواهیدشد.بدین ترتیب خواهیدتوانست به راحتی اطلاعات کارتهای RFIDرادریافت کنیدتادرپروژه هایی ماننددستگاههای حضورغیاب وقفل های ورودی وخروجی منارل وآسانسورهای هوشمندوبسیاری ازمدارات الکترونیکی هوشمنداستفاده کنید...