ساخت پروگرامر AVR در 30 دقیقه!

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » ساخت پروگرامر AVR در 30 دقیقه!

 میکروکنترلر AVR دارای قابلیت ISP یا in System Programming می باشد، بنابراین برنامه ریزی آن به سادگی امکان پذیر است. مدارهای استاندارد شرکت Atmel از قبیل STK200\300 یا STK500 اغلب برای عملکرد صحیح نیاز به بافر جریان و عناصر جانبی دارند اما مدار معرفی ش...