پروژه ساخت صوت سنج باقابلیت نمایش بلندی صوت برحسب دسی بل برروی LCD

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » پروژه ساخت صوت سنج باقابلیت نمایش بلندی صوت برحسب دسی بل برروی LCD

دراین مقاله باساخت یک دستگاه صوت سنج دیجیتالی بربنای میکروکنترولرAVRکه برنامه آن بابسکام نوشنه شده است وقابلیت نمایش نتایج برحسب دسی بل برروی نمایشگرLCDکاراکتری می باشدراقرارداده ام.امیدوارم مفیدباشد. [WWW.MORTEZAKARAMI.V...