قفل رمز با کارت تلفن و avr

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » قفل رمز با کارت تلفن و avr

این پروژه یک قفل رمز دیجیتال است که جهت استفاده از آن می توان از کارت ها تلفن استفاده کرد. این پروزه برای دسترسی 8 کارت تلفن قابل استفاده می باشد. این پروژه با میکروکنترلر AVR به نام AT90S2313 انجام شده است. زبان برنامه نویسی این پروژه اسمبلی می باشد. ...