شمارنده 0 تا 99 روی نمایشگر سون سگمنت باbascom avr

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت »  شمارنده 0 تا 99 روی نمایشگر سون سگمنت باbascom avr

  در این پروژه با استفاده از میکروکنترلر AVR پالس های ورودی شمارش می شود . پالس های ورودی می تواند خروجی هر نوع سنسوری باشد. مثلا سنسورهایی که تعداد قطعات تولیدی را می شمارد. برای نمایش اعداد از سون سگمنت های آند مشترک استفاده شده است. در این مثال فقط ...