تولید ملودی موسیقی با AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » تولید ملودی موسیقی با AVR

برای تولید نت موسیقی، ابتدا باید بر این نکته اساسی واقف بود که نسبت فرکانس هر دو نت متوالی در دستگاه موسیقی بین المللی (فاصله نیم پرده) برابر است با عدد 1.059463 که این عدد در واقع ریشه دوازدهم عدد دو می باشد. [WWW.MORTEZAKARAMI.VCP.IR][WWW.MORTEZAKARA...