مدارتولید موج سینوسی سه فاز با AVR

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » مدارتولید موج سینوسی سه فاز با AVR

در این پروژه که با کامپایلر کدویژن انجام شده، روی خروجی های OC1A و OC1B و OC1C در mega64، سه خروجی PWM سینوسی با اختلاف فاز 120 درجه تولید می شوند. کنترل تغییر فرکانس از طریق ولتاژ آنالوگ متصل به ADC0 انجام می شود. فرکانس خروجی در محدوده 0.5 تا 100 هرت...