دماسنج باavr

 لیست پروژه های میکروکنترولری avrموجوددرسایت » دماسنج باavr

مداردماسنج ساده بامیکروکنترولر AVRکه دراون ازسنسورسه پایه LM35استفاده کردم. [www.molrtezakarami.vcp.ir]ادامه مطلب رابخوان...