ولت متر با نمایشگر سون سگمنت باPIC

 پروژه های میکروکنترولری PIC » ولت متر با نمایشگر سون سگمنت باPIC

این ولت متر با میکروکنترلر PIC و به زبان C با استفاده از کامپایلر CCS تهیه شده است. این ولت متر 0 تا 30 ولت DC را اندازه گیری می کند.  شماتیک این پروژه از قرار زی...