آمپر متر با PIC

 پروژه های میکروکنترولری PIC » آمپر متر با PIC

  در این پروژه یک آمپر متر 0 تا 30 آمپر با دقت 100 میلی آمپر ساخته شده است . در این مدار برای اندازه گیری جریان از یک سنسور جریان به شماره ACS712 استفاده شده ا...