آموزش ساخت ربات فوتبالیست

 آموزش ساخت ربات » آموزش ساخت ربات فوتبالیست

دراین مقاله بااصول طراحی وساخت ربات فوتبالیست دانش آموزی آشناخواهیدشدکه اطلاعات بسیارمفیدی رابرایتان به ارمغان می آورد.