آموزش مکانیزمهای حرکتی رباتهابرای حرکت درسطوح ناهموار

 آموزش ساخت ربات » مکانیزمهای حرکتی رباتها

یک مقاله بسیارجالب درباره مکانیزمهای حرکتی رباتهابرای حرکت درسطوح ناهموارکه دانلودومطالعه آن اطلاعات فوق العاده ای رادراختیارتان قرارخواهدداد.امیدوارم مفیدباشد.