آموزش طراحی وساخت ربات کشنده دوربین کابلی اسپایدرکم(دوربین عنکبوتی)

 آموزش ساخت ربات » طراحی وساخت ربات کشنده دوربین کابلی اسپایدرکم(دوربین عنکبوتی)

دراین مقاله فوق العاده باچگونگی طراحی وساخت اسپایدرکم (دوربین های عنکبوتی )آشناخواهیدشد.وجه تمایزدوربین های عنکبوتی باسایردوربین هامکانیزم حرکتی این دوربین هامی باشد.درطراحی وساخت این دوربینهاازمکانیزم بسیارپیچیده ای استفاده شده است که دراین مقاله به ص...