آموزش ساخت ربات مین یاب

 آموزش ساخت ربات » آموزش ساخت ربات مین یاب

یک فایل بسیارمفیدبرای دوستانی که می خواهندساخت ربات راآغازکنند.این فایل شامل اطلاعات فنی وقوانین مسابقات ربات امدادگرمی باشد.امیدوارم که مفیدباشد.