دانلود نرم افزار Altium Designer 17.0.8 Build

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » دانلود نرم افزار Altium Designer 17.0.8 Build 518

برنامه‌ی ALTIUM DESIGNER یک بسته‌ی نرم‌افزاری طراحی الکترونیکی ECAD یا EDA (مخفف ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION و به‌معنی اتوماسیون طراحی الکترونیکی) است که برای تخته‌مدار چاپی (PRINTED CIRCUIT BOARD یا به‌اختصار PCB) و نیز مدارهای مجتمع دیجیتال برنامه‌پ...