نرم افزارتولیدکننده کدهای سون سگمنت

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » نرم افزارتولیدکننده کدهای سون سگمنت

بوسیله این نرم افزاربسیتولیدکنیدارکم حجم وساده می توانیدکدهای موردنیازخودرابرای نمایش ارقام 0تا9برروی سون سگمنت رابرای کامپایلرهای بسکام وکدویژن تولید کنید.