نرم افزارمحاسبه کدهای رنگی مقاومت ها

 نرم افزارهای کاربردی الکترونیک ورباتیک » نرم افزارمحاسبه کدهای رنگی مقاومت ها

ارموزقصددرام ورژن جدیدی ازنرم افزارمحاسبه کدهای رنگی مقاومتهایی راکه مقدارشان باکدرنگی مشخص می شودبرایتان معرفی کنم.این نرم افزارRESISTOR CALLCULATOR نام دارد. توسط این نرم افزاربدون دانستن مفهوم رنگهابه راحتی میتوانیدمقادیر مربوط به مقاومتهای 4و5و6حلق...