کاربردهای ترانزیستور

 شناخت قطعات الکترونیک » ترانزیستورچیست؟

کاربردهای ترانزیستور    ترانزیستورها یکی از پر کاربردترین قطعه ها در علم الکترونیک هستند ترانزیستور ها در انواع BJT,FETبرای کاربردهای مختلف ساخته می شود . یکی از کاربردهای ترانزیستور استفاده از ترانزیستور به عنوان کلید قطع و وصل است از این کاربرد ترانز...