دانلود فایل های آموزشی فارسی نرم افزار مخابراتی HFSS

 آموزش نرم افزارهای الکترونیک ورباتیک » دانلود فایل های آموزشی فارسی نرم افزار مخابراتی HFSS

CADENCE SPB ORCAD یکی از قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی، طرح پشت فیبر مدار چاپی و طرح LAYOUT است.  توانایی این نرم افزار در تامین داده های سریع جهانی، داده های طراحی ORCAD CAPTURE را تبدیل به پ...