آموزش نرم افزارمولتی سیم

 آموزش نرم افزارهای الکترونیک ورباتیک » آموزش نرم افزارمولتی سیم

   سلام برهمه دوستان گرامی باتوجه به اینکه نرم افزارمولتی سیم یکی ازکاربردیترین ابزارهای شبیه سازی مدارات الکترونیکی برای دانش آموزان ودانشجویان رشته الکترونیک می باشدتصمیم گرفتم کتابی رابرایتان قراردهم که درآن روش نصب برنامه وکارباابزارهای موجودبصورت ...