نام گذاری (کد گذاری) ترانزیستورها

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » آموزش الکترونیک » نام گذاری (کد گذاری) ترانزیستورها

 باتوجه به ایمیلهای فراوان دوستان گرامی این مقاله رابرای آشنایی باسیستمهای نامگذاری ترانزیستورهابرایتان قرارداده ام نام گذاری (کد گذاری) ترانزیستورها در این مقاله 3 روش استاندارد وعمده کد گذاری ترانزیستورها شرح داده می شود البته این روش ها برای کد گذار...