اصول اصلی عیب یابی مدارات الکترونیکی

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » اصول اصلی عیب یابی مدارات الکترونیکی

این مقاله یک جمع بندی از تکنیک های عیب یابی تمامی ابزارهای الکترونیکی را ارائه می دهد.بدون توجه به اینکه درباره چه مداری صحبت می کنیم،یک روش منطقی برای پیدا کردن و تصحیح یک ایرادوجوددارد،برای مثال در هر ابزار یا سیستمی وجود دارد و باید بدانید که یک وسی...