طرز استفاده از آمپرمتر

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » آموزش کاربادستگاههای اندازه گیری

آمپرمتر از خیلی جهات شبیه کنتور آب است که میزان آب مصرف شده منازل را اندازه می‌گیرد. هر دو دستگاه (آمپرمتر و کنتور آب) باید طوری در مدار قرار گیرند که جریانهای الکتریسیته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جریان را اندازه گرفت.   انواع آمپرمتر ۱- آنالوگ ...