دانلود پروژه کامل کنترل دور موتور DC از طریق PWM میکرو AVR با بسکام

دانلود پروژه کامل کنترل دور موتور DC از طریق PWM میکرو AVR با بسکام

مدارزیریک مولدپالس pwmاست که برای راه اندازی موتورهای dcوکنترل سرعت دررباتهاوسایرپروژه هامی توان ازآن استفاده کرد.

از بارز ترین ویژگی های آن :
۱_ کنترل موتور از طریق PWM میکرو .
۲_ کم و زیاد کردن سرعت .
۳_ تغییر جهت آن به صورت چپ گرد و راست گرد .
۴_ راه اندازی موتور توسط L298
5_برنامه نویسی از طریق bascomwww.mortezakarami.vcp.ir

شکل موج خروجی این مداربه صورت زیرقابل تغییراست.iهرچه TON(زمان یک بودن پالس)بزرگترازTOFF(زمان صفربودن پالس)باشد سرعت موتوربیشترخواهدشد.

www.mortezakarami.vcp.irwww.mortezakarami.vcp.ir

 منبع:برق20

برای دانلودازلینک زیراستفاده کنید

http://dl.bargh20.com/Amin-Upload/3/PWM(www.bargh20.com).rar

1 نظر

  1. ronnyronny:

    dvHmTf http://www.78NLRvzfIwzacsSvHH4hdZWSkQdHROAk.com