مقاومت چیست؟what is a resistor

مقاومت چیست؟what is a resistor

مقاومت عنصری است که دربرابرعبورجریان الکتریکی ازخودمخالفت نشان می دهد.واحدسنجش آن اهم است.

مقاومتهاازموادی ساخته می شوندکه جریان رابه خوبی هادیهاازخودعبورنمی دهند.بلکه کمترازآنهاهدایت می کنند.

مقاومتهاازنظرکلی به دوصورت ثابت(غیرقابل تغییر)ومتغییر(قابل تغییر) ساخته می شوند.

مقدارمقاومت ثابت همیشه یک عددثابت است وکم وزیادنمی شودامامقدارمقاومتهای متغییرازصفرتامقدارحداکثری که برروی بدنه آنهانوشته می شودقابل تغییراست.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...