روش تست قطعات الکترونیک

روش تست قطعات الکترونیک

تست مقاومتPTC

(positive dependent resistor)THERMISTOR

  می دانیم Ptc نوعی مقاومت تابع حرارت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد . پس اگرازمولتی متردیجیتال استفاده می کنید ابتداآنرادروضیت اهمترقراردهیدسپس در حالیکه یایه های آن را به وسیله ترمینالهای مولتی متر گرفته ایم با وسیله ای حرارت زا مانند هویه ، سشوار ، ..... حرارت بدهیم مقدار اهم آن کم شود این علامت سالم بودن آن است . و عکس این عمل نیز درست است .


 

تست مقاومتNTC

(Negative dependent resistor)


می دانیم NTC نوعی مقاومت است که با افزایش حرارت اهم آن کاهش  و با کاهش حرارت اهم آن افزایش می یابد . پس اگر در حالیکه یایه های آن را به وسیله ترمینالهای مولتی متر گرفته ایم با وسیله ای حرارت زا مانند هویه ، سشوار ، ..... حرارتش بدهیم مقدار اهم آن کم شده وعلامت سالم بودن آن است . و باخنک کردن آن مقداراهمی آن افزایش خواهدیافت.

مقاومت ثابت:

...ادامه شوتوادامه مطلب بخون

تست مقاومت ثابت:

جهت تست مقاومت ثابت از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :
تست با مولتی متر دیجیتال :
در این روش در حالیکه مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را به ابتدا به هم اتصال می دهیم تا سیمهای ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایه ترمینال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکه این مقدار با اندازه مقاومت که از روی رمز رنگها ویا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه می کنیم اگر این دو عدد بهم نزدیک بودند باتوجه به خطای مقاومت می گوئیم که مقاومت سالم است

تست با مولتی متر آنالوگ ( عقربه ای ) :
 در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج های تست کننده مقاومت بگذاریم البته تعیین این رنج بستگی به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما کوچکتر از 100 ، اهم است مولتی متر را در رنج
Rx1 و اگر از 100، اهم بزرگتر و کوچکتر از 10 کیلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتیکه بزرگتر از 10 کیلو و کوچکتر از 100 کیلو در رنج Rx1k و در صورتیکه بزرگتر از 100 کیلو باشد مولتی متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحله نیز باید میزان اهم قرائت شده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای آن تلرانس قابل قبول است

تست مقاومت های متغیر
پتانسیو متر : برای تست پتانسیومتر به کمک مولتی متر آنالوگ : ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پایه وسط پتانسیومتر را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک می کنیم طبیعی است که سر لغزنده وسط در هر کجا باشد عددی قرائت می شود ونیز می دانیم مجموع هردوعددی که از جمع اعداد قرائت شده هردو پایه طرفین بدست می آید برابر مقدار اهم کل پتانسیومتر می باشد . حال برای اطمینان از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اهم نیز می توانیم یک از پایه های کناری را نسبت به پایه وسط در حالی اهم چک نمائیم که پتانسیومتر را می چرخانیم در هر حالت باید تغییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه ای تغییرات اهم ناجوری ( کم و زیاد شدن غیر طبیعی ) مشاهده شود پتانسیومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغییرات یکنواخت و بدون قطع شدن باشد . تست ولوم : می دانیم که ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود .

تست مقاومتهای متغیر ویژه یا مقاومتهای تابع :

این نوع مقاومتها با تغییرات فیزیکی عمل می کنند . ودرهنگام تابش نورمقاومت آنهاکاهش پیدامی کند.روش تست مقاومت مخصوص Ldr :

می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دهد .اگرازمولتی مترعقربه ای استفاده می کنیدابتداآنرادر رنج Rx1kقراردهید.سپس در حالیکه دو پایه آنرا به ترمینالهای مولتی متر وصل نموده ایم بهتر است در جلو نور مقاومت آنرا قرائت نموده سپس با ایجاد سایه تغییر مقاومت آن را مشاهده کنیم .با پاسخ در مقابل تغغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود .معمولامقاومت تابع نوردرتاریکی مطلق مقاومتی بین 14کیلواهم تا26کیلواهم نشان می دهد(طبق نتایج آزمایش عملی )

 

تست مقاومت ویژه یا مخصوصvoltage dependent resistor) VDR )

می دانیم که Vdr نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص است که با افزایش ولتاژ اهم آن کاهش می یابد پس معمولاً در جایی که قصد ثابت کردن ولتاژ را دارند مانند دیودزنرازآن  استفاده می شود .وبرای تست بدلیل ولتاژ بالای آن با اهمتر قابل تست نیست ودر مدار ودانستن مقدار ولتاژ محل موردنظرتست می شود .(یادتون باشه که تومدارهایی که ازاین مقاومت استفاده شده معمولا نقش حفاظتی داره)

 

تست مقاومت Mdr

(magnetic dependent resistor)

این مقاومت در حوزه مغناطیس اهمش بالا می رود و می توان در هنگام تست با آهنربا تغییرات اهمش را ملاحظه کرد . نوع پیشرفته آن به نام Ic هال مشهور است . که در ضبط صوت های قدیمی سیلور دیده ایم .


1 نظر

  1. sinasina:

    دستت دردنکنه <img align='absmiddle' src='emoticons/heart.png' alt='' />  <img align='absmiddle' src='emoticons/heart.png' alt='' />  <img align='absmiddle' src='emoticons/heart.png' alt='' />  <img align='absmiddle' src='emoticons/heart.png' alt='' />  <img align='absmiddle' src='emoticons/heart.png' alt='' />  <img align='absmiddle' src='emoticons/heart.png' alt='' />