۰۹
خرداد
خازن چیست؟what is a capacitor

خازن چیست؟what is a capacitor

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » مبانی دیجیتال » ساده سازی توابع بول » شناخت قطعات الکترونیک

  همه چیز در مورد خازن ها خازن ها عناصری هستندکه انرژی الکتریکی را به صورت بارهای مثبت ومنفی درصفحات خودذخیره می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند .یک خازن ازدوصفحه فلزی (معمولاآلومینیومی)موازی باهم تشکیل شده است که بین آنها...۲۹
اردیبهشت
روش تست قطعات الکترونیک

روش تست قطعات الکترونیک

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » مبانی دیجیتال » ساده سازی توابع بول » شناخت قطعات الکترونیک

تست مقاومتPTC (POSITIVE DEPENDENT RESISTOR)THERMISTOR   می دانیم Ptc نوعی مقاومت تابع حرارت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد . پس اگرازمولتی متردیجیتال استفاده می کنید ابتداآنرادروضیت اهمترقراردهیدسپس در حالیکه ی...