۱۲
خرداد
ldr test methodروش تست سنسورتشخیص نورLDR

ldr test methodروش تست سنسورتشخیص نورLDR

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » مبانی دیجیتال » ساده سازی توابع بول » شناخت قطعات الکترونیک

مقاومت تابع نورLDR:LIGHT DEPENDENT RESISTOR مقاومت تابع نورمقاومتی است که باتابش نوربه آن مقدارمقاومتش کاهش پیدامی کند.مقدارمقاومت درتاریکی چندکیلواهم(بسته به نوع مقاومت)ودرروشنایی حدودچنداهم می باشد.طبق تست انجام شده برروی LDRهای موجوددربازارایران مقا...۰۹
خرداد
خازن چیست؟what is a capacitor

خازن چیست؟what is a capacitor

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » مبانی دیجیتال » ساده سازی توابع بول » شناخت قطعات الکترونیک

  همه چیز در مورد خازن ها خازن ها عناصری هستندکه انرژی الکتریکی را به صورت بارهای مثبت ومنفی درصفحات خودذخیره می کنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تایمینگ استفاده می شوند .یک خازن ازدوصفحه فلزی (معمولاآلومینیومی)موازی باهم تشکیل شده است که بین آنها...۲۹
اردیبهشت
روش تست قطعات الکترونیک

روش تست قطعات الکترونیک

 بدون موضوع » آموزش الکترونیک » مبانی دیجیتال » ساده سازی توابع بول » شناخت قطعات الکترونیک

تست مقاومتPTC (POSITIVE DEPENDENT RESISTOR)THERMISTOR   می دانیم Ptc نوعی مقاومت تابع حرارت است که با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش می یابد . پس اگرازمولتی متردیجیتال استفاده می کنید ابتداآنرادروضیت اهمترقراردهیدسپس در حالیکه ی...