فیلم آموزش لحیمکاری آی سی های SMD

 دانلودفیلمهای آموزشی رشته الکترونیک » فیلم آموزش لحیمکاری آی سی های SMD

دراین فیلم باچگونگی لحیمکاری تراشه های نصب سطحیSMDآشناخواهید شد.امیدوارم لذت بب...