فیلم آموزشی چگونگی عملکرد دیود

 دانلودفیلمهای آموزشی رشته الکترونیک » فیلم آموزشی چگونگی عملکرد دیود

در این فیلم بسیار زیبا بانحوه ساختن دیودهای نیمه هادی وساختمان داخلی وعملکرد آنها آشناخواهید شد.امیدوارم دانلود کرده ولذت ببری...